چارت درسی رشته های گروه روانشناسی

ردیف عنوان رشته فایل چارت
1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی لطفا دانلود کنید

مقطع کارشناسی پیوسته 

ردیف عنوان رشته فایل چارت
1 کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی های 94 – 95 – 96

کارشناسی پیوسته روانشناسی ورودی های 97 به بعد 

لطفا دانلود کنید

لطفا دانلود کنید

2 کارشناسی پیوسته مشاوره لطفا دانلود کنید
3 کارشناسی پیوسته علوم تربیتی لطفا دانلود کنید