چارت درسی رشته های گروه فنی – مهندسی

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1  کارشناسی ناپیوسته ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  لطفا دانلود کنید
2 کارشناسی ناپیوسته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی اعلام خواهد شد

مقطع کارشناسی

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1  کارشناسی پیوسته مهندسی نرم افزارکامپیوتر  لطفا دانلود کنید
2  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  لطفا دانلود کنید
3 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر  لطفا دانلود کنید
4 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران  لطفا دانلود کنید
5 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژس الکترونیک  لطفا دانلود کنید
6 کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی لطفا دانلود کنید

مقطع کاردانی

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1 کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ورودی 98 و قبل از آن  لطفا دانلود کنید
2 کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ورودی 99 به بعد اعلام خواهد شد
3 کاردانی پیوسته معماری – نقشه کشی معماری ورودی 98 و قبل از آن  لطفا دانلود کنید
4 کاردانی پیوسته معماری – نقشه کشی معماری ورودی 99 به بعد اعلام خواهد شد
5 کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – برق صنعتی  لطفا دانلود کنید
6 کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان  لطفا دانلود کنید
7 کاردانی ناپیوسته معماری  لطفا دانلود کنید