چارت درسی رشته های گروه مدیریت

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان رشته فایل چارت
1  کارشناسی ناپیوسته ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی لطفا دانلود کنید
2  کارشناسی ناپیوسته ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک لطفا دانلود کنید
3 کارشناسی ناپیوسته ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی  اعلام خواهد شد
4 کارشناسی ناپیوسته ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی اعلام خواهد شد

مقطع کارشناسی

 ردیف  عنوان رشته  فایل چارت
 1  کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی  لطفا دانلود کنید
 2  کارشناسی پیوسته مدیریت مالی ورودی 97

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی ورودی 98 بعد از آن

 لطفا دانلود کنید

لطفا دانلود کنید

 3  کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی ورودی 97

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی ورودی 98 و بعد از آن

 لطفا دانلود کنید

لطفا دانلود کنید

لطفا دانلود کنید

 4  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی  لطفا دانلود کنید
 5  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه  لطفا دانلود کنید

مقطع کاردانی

ردیف عنوان رشته فایل چارت
1 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی لطفا دانلود کنید
2 کاردانی ناپیوسته امور بانکی لطفا دانلود کنید
3 کاردانی ناپیوسته بیمه لطفا دانلود کنید