چارت درسی رشته های گروه حسابداری

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1  کارشناسی ناپیوسته ارشد حسابداری لطفا دانلود کنید
2  کارشناسی ناپیوسته ارشد حسابرسی لطفا دانلود کنید

مقطع کارشناسی

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1  کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی های 97 به بعد

 لطفا دانلود کنید

 لطفا دانلود کنید

2  کارشناسی ناپیوسته حسابداری  لطفا دانلود کنید

مقطع کاردانی

ردیف عنوان رشته فایل دانلود
1  کاردانی پیوسته حسابداری ورودی 98 و قبل از آن  لطفا دانلود کنید
2 کاردانی پیوسته حسابداری ورودی 99به بعد اعلام خواهد شد
2  کاردانی ناپیوسته حسابداری  لطفا دانلود کنید