رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

- شناسنامه و کارت ملی (یک سری کپی از آنها)

- 4 قطعه عکی 3*4 (در صورت نداشتن کارت معافیت یا کارت پایان خدمت برای آقایان 6 قطعه عکس)

- در صورت داشتن کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت ارائه اصل آن (یک کپی از آن)

- در صورت داشتن اصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی (یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت مدرک کارشناسی (یک کپی از آن)

 رشته های سراسری (کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته)

- شناسنامه و کارت ملی (یک سری کپی از آنها)

- 4 قطعه عکس 3*4 (در صورت نداشتن کارت معافیت یا کارت پایان خدمت برای آقایان 6 قطعه عکس)

- در صورت داشتن کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت ارائه اصل آن (یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت دیپلم نظام جدید 6-3-3  و ریزنمرات آن(یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت دیپلم دوره متوسطه سالی واحدی و ریزنمرات آن(یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و ریزنمرات آن(یک کپی از آن)

- تاییدیه تحصیلی (با مراجعه به سایت emt.medu.ir  و ثبت درخواست تاییدیه)


رشته های  فنی و حرفه ای (کاردانی پیوسته)

- شناسنامه و کارت ملی (یک سری کپی از آنها)

- 4 قطعه عکس 3*4 (در صورت نداشتن کارت معافیت یا کارت پایان خدمت برای آقایان 6 قطعه عکس)

- در صورت داشتن کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت ارائه اصل آن (یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت دیپلم نظام جدید 6-3-3  و ریزنمرات آن(یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت دیپلم دوره نظام سالی واحدی و ریزنمرات آن(یک کپی از آن)

- تاییدیه تحصیلی (با مراجعه به سایت emt.medu.ir  و ثبت درخواست تاییدیه)


رشته های  کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته)

- شناسنامه و کارت ملی (یک سری کپی از آنها)

- 4 قطعه عکس 3*4 (در صورت نداشتن کارت معافیت یا کارت پایان خدمت برای آقایان 6 قطعه عکس)

- در صورت داشتن کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت ارائه اصل آن (یک کپی از آن)

- اصل یا گواهی موقت مدرک کاردانی (یک کپی از آن)