ارتباط با ما

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک و کادر آموزشی در تمام طول روز از یکشنبه تا پنجشنبه مشتاق پاسخ به مراجعین محترم میباشد.

آدرس

بلوار نیایش
آبیک, میدان مادر
فکس: +۲۸۳۲۸۹۶۳۴
شماره تماس دوم: ۹-۵۸ ۹۴۸ ۳۲۸ (۲۸+)

شبکه های اجتماعی