پیام رئیس دانشگاه

5415
0

 به نام یزدان پاک

نقش دانشگاه تربیت نیروی فکری و تولید علم است و ارکان دانشگاه شامل مدیریت و راهبران دانا، آموزشگران آگاه و متعهد، دانشجویان و دانش پژوهان هدفدار و تلاشگر و کارکنان دلسوز و خدمتگزار در این نقش بسیار برجسته و نورانیست.