نقش دانشگاه تربیت نیروی فکری و تولید علم است و ارکان دانشگاه شامل مدیریت و راهبران دانا، آموزشگران آگاه و متعهد، دانشجویان و دانش پژوهان هدفدار و تلاشگر و کارکنان دلسوز و خدمتگزار در این نقش بسیار برجسته و نورانیست.

نقش دانشگاه تربیت نیروی فکری و تولید علم است و ارکان دانشگاه شامل مدیریت و راهبران دانا، آموزشگران آگاه و متعهد، دانشجویان و دانش پژوهان هدفدار و تلاشگر و کارکنان دلسوز و خدمتگزار در این نقش بسیار برجسته و نورانیست.

دکتر قاسم انصاری رنانی

کتابخانه ديجيتال بصير

کتابخانه ديجيتال بصير

بيش از 700 جلد کتاب الکترونيکي